ID
PWD
 
 
 
  ชมรมสร้างสุขภาพกลุ่มตีมีดบ้านแม่ปุง ต.น้ำโจ้
 


รายละเอียด
ชมรมสร้างสุขภาพกลุ่มตีมีดบ้านแม่ปุง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของชุมชน “กลุ่มตีมีด” หมู่บ้านแม่ปุง หมู่ที่7 กลุ่มตีมีด เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 โดยการริเริ่มในครั้งแรกมี 2 ครอบครัว คือ 1 .ครอบครัวกอนแก้ว 2.พ่อหนานยืน ริมคำ จากการฝึกสอนโดยชาวจีนฮ่อ จนสามารถทำเป็นอาชีพได้อาทิ เชินการตีมีด จอบ เสียบ เคียวเกี่ยวข้าว ฯลฯ เมื่อเห็นมีรายได้ดี จึงชักชวนลูกหลานเข้ามาฝึก รุ่นที่ 2 พ่อหนานที เมืองมา,นายไหว กิตกวงศ์พรหม,นายเหมย สุภา ,นายป้อม สุภา ,นายแก้ว สายปัน ,นายจู สายตุ่นแก้ว ,นายหลาน เทพสิงห์ ,นายยศ เมืองมา รุ่นที่ 3 ส่วนใหญ่ที่เป็นลูหหลาน ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่อาชีพตีมีด จนถึงปัจจุบัน จากเตา 1 เตา ดำเนินการโดย นายจำนงค์ เครือจักร ประธานกลุ่ม

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้
1.เทคนิคการตีมีดแบบต่างๆ
2.ทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ Otop
3.การบริหารจัดการตลาดชุมชน
4.การเสริมสร้างรายได้ให้มีอาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มและชุมชน
5.การเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
6.การสืบทอดอนุรักษ์หัตถกรรมงานฝีมือในบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 65/2 บ้านแม่ปุง หมู่ที่7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

ภูมิปัญญา นายจำนงค์ เครือจักร

ผู้ที่ติดต่อประสานงาน นายจำนงค์ เครือจักร 054-346512,0896336035
การให้บริการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง.

การเดินทาง ระยะทางห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร ไปทางแยกบ้านฟ่อน 7 กิโลเมตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org